Rui Tai Jing An Hotel

178 Tai Xing Road
Shanghai
China