REDSTAR CULTURE HOTEL HANGZHOU

280 JIANGUO ROAD SOUTH
West Lake
China