Lakeview Hotel

2 West Huancheng Road
Hangzhou
China