GARDEN VIEW PLAZA HOTEL

Fu Tian District
Shenzhen
China