Shanghai JC Mandarin

Nanjing West Road 1225
Shanghai
China