Beijing Dongfang Hotel

11 Wanming Road
Beijing
China