HOTEL RIALTO

145 Tkachenko Street
Donetsk
Ukraine