TRESA BAY HOTEL

VIA LUGANO 18
PONTE TRESA
Switzerland