SHANGHAI HOPE GARDEN HOTEL

2599 HU YI ROAD MALU JIADING
Shanghai
China