Quality Hotel Koenigshof

St Martin Strasse 4
Germany