Hotel Umaid Bhawan

Behari Marg, Bank Road, bani Park
Jaipur
India