Hotel Saint Charles

4 Rue Saint Charles
Antibes
France