Kyoto Tokyu Hotel

Gojosagaru Horikawa Dori
Kyoto
Japan