Jin jiang Metropole Hotel Shanghai

180 Jiangxi Road
Shanghai
China