MEI DU BUSINESS HOTEL

117 Weidi Road
Tianjin
China