KONGRESSHOTEL POTSDAM AM TEMPLI

AM LUFTSCHIFFHAFEN 1
Potsdam
Germany