Hotel Reykjavik Centrum

Adalstraeti 16
Reykjavik
Iceland