Hotel Jason Prime

Nikiforou Street, 3
Athens
Greece