Avalon Hotel

131/133 Boulevard Magenta
Paris
France