GUANGZHOU EAST ASIA HOTEL

NO 320 CHANG DI ROAD
Guangzhou
China