Kantipur Temple House

Chusyabahal ( Jyatha Tol )
Kathmandu
Nepal