Hotel Ascot-Bristol

Asta-Nielsen-Strass 2
Potsdam
Germany