Warwick Hotel

East Bay, Cheung Chau
Cheung Chau
Hong Kong