Peoria Inn

1347 E Skelly Dr
Tulsa
Oklahoma
United States