Hilton Tokyo

6-2, Nishi-Shinjuku 6-chome
Tokyo
Japan