Kaim Park Hotel

17 Edinburgh Rd
Bathgate
United Kingdom