Beijing Asia Hotel

8 Xinzhong Xijie Dong Cheng District
Beijing
China