JIN JIANG HOTEL

278 Dong Da Zhi Avenue
Harbin
China