SHENG DI HOTEL

1421 Guangzhou Avenue North
Guangzhou
China