RED CORAL HOTEL HENAN

20 Er Ma Road
Zhengzhou
China