SUPER 8 FENG YE NAN ZHAN

174 LUO XIANG ROAD
Shanghai
China