Royal Court Hotel Shanghai

7 Lane 622 Middle Huai Hai Roa
Shanghai
China