Swana Bangkok Hotel

332 Visuttikasat Road
Bangkok
Thailand