Hotel Miranda

Via Puig Blanc, 12
Santa Ponsa
Spain