OCEAN HOTEL

189 Dongsi South Avenue
Beijing
China