NEW TIANHE HOTEL

178-188 Tian He Road
GUANGZHOU
China