Hudson Hotel

9-11 Hope Street
Edinburgh
United Kingdom