Hua Fu International Hotel Beijing

53 Dongchengmen Avenue
Beijing
China