HOTEL ROTENWALD

ROTENWALDSTRASSE 68
Stuttgart
Germany