PHOENIX GARDEN HOTEL

19 Tong Lin Lu Lai Shan Area
Yantai
China