ROYAL MEDITERRANEAN HOTEL GUANG

518 TIANHE
Guangzhou
China