HOWARD JOHNSON ORIENTAL HOTEL

288 Genshan West Rd
Hangzhou
China