Pratunam City Inn

1091/209 Phechaburi 33 Road, Rajthevi
Bangkok
Thailand