SHANXI GRAND HOTEL

5 Xinjian South Road
Taiyuan
China