LI YUAN BUSINESS HOTEL

1018 HONGLING ZHONGLU
Shenzhen
China