HOLIDAY ISLANDS HOTEL

SHANQIAN ROAD
Guangzhou
China