Hai Yan Hotel Shanghai

No 325 Baoding Road Hongkou District
Shanghai
China