City Plaza Hotel

Taunusstrasse 48- 50
Frankfurt
Germany