HAINAN YE HAI HOTEL

No.46 Yusha Road
Haikou
China