SHANGHAI YING FENG HOTEL

2981 Dong Fang Road Pu Dong
SHANGHAI
China